Adatvédelmi- és Cookie tájékoztató

 

 

Perfect 2016. Szolgáltató Bt.

www.perfectlashesandbrows.hu weboldalának

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

 

 

 

Adatkezelési alapelveink:

 

Személyes adatokat kizárólag az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének és a Magyarországon hatályos Infotörvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk

Az adatokat a tőlünk telhető legbiztonságosabb módon tároljuk, az adattárolási módszereinket folyamatosan fejlesztjük

Harmadik félnek adatot csak kifejezett hozzájárulás esetén továbbítunk

Bárki – aki olvassa ezt a tájékoztatót – kérhet felvilágosítást a róla tárolt adatokról, kérheti azok módosítását vagy törlését

Adatait úgy kezeljük, ahogy mi is szeretnénk, hogy kezeljék a sajátunkat!

 

 

 

1          Tartalomjegyzék

1       Tartalomjegyzék 2

2       Általános rendelkezések 3

BEVEZETÉS_ 3

FOGALMI ÉRTELMEZÉS_ 3

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA_ 4

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE_ 4

3       Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre 5

4       A honlapon végzett webanalitika és remarketing_ 5

5       Cookie-k és adatfigyelés 5

6       Adattovábbítás harmadik országba 7

7       Közösségi oldalak 8

8       Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 8

9       Adatbiztonság_ 9

10     Adatfeldolgozók 9

11     Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 9

12     Záró rendelkezések 10

 

 

 

 

2          Általános rendelkezések

 

Az adatait, amelyekkel a https://www.perfectlashesandbrows.hu honlapon, vagy annak bármely aldomainjén (https://www.perfectpillak.hu) szolgáltat, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Perfect 2016 Szolgáltató Bt. kezeli az alábbi tájékoztató alapján:

 

BEVEZETÉS

Jelen rövid Adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy kizárólag az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. weboldalán járt látogatókat tájékoztassa tömören a www.perfectlashesandbrows.hu weboldalával kapcsolatos adatvédelmi szabályairól.

 

A Tájékoztató elkészítésekor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.perfectlashesandbrows.hu/adatvedelem. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

FOGALMI ÉRTELMEZÉS

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk azokat a jogi/marketing szakkifejezéseket, amelyek segítik a Tájékoztató olvasóit a megértésben.

 

Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; ez a személy az „érintett”.

Azonosítható személy, vagy érintett (azaz Ön, aki ezt a tájékoztatót olvassa): az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon (pl. személyi okmányok, IP cím, online azonosító stb.) alapján azonosítható.

Különleges (személyes) adatok: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára irányuló adatok. (Mi ilyen adatokat NEM kezelünk!)

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Ügyfél-és egyéb adatnyilvántartások: azok a nyilvántartások, melyeknek a célja az adatkezelés átláthatóságának és az adatfolyamok és folyamatok nyomon követésének biztosítása.

Adatkezelő (azaz a Perfect 2016 Szolgáltató Bt.): az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; tehát: más által adott adatok és utasítások szerint, a másik szervtől elkülönülten végzett automatikus technikai műveletek.

Adatvédelmi tájékoztató (ez a dokumentum): az Infótörvény és a GDPR által megkövetelt azon valamennyi érintett számára az adatkezelést megelőzően hozzáférhetővé és megismerhetővé tett dokumentum, amely ismerteti az adatgyűjtő alap adatait, adatgyűjtés módját, célját, jogalapját, az adatfelhasználás módját, idejét, törlésének és tárolásának módját, az érvényre juttatott alapelveket, az érintett tájékoztatását a jogairól és jogi lehetőségeiről, a biztosított védelmi megoldásokról és lehetőségekről; az Adatvédelmi Tájékoztatót az érintett kifejezetten és egyértelműen jóvá kell hagyja, még az adatai megadását megelőzően.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. (székhely: 2840 Oroszlány, Iskola utca 3. 3/14.; adószám: 25778478-1-11, cégjegyzékszám: 11-06-011161) által a www.perfectlashesandbrows.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Perfect 2016 Szolgáltató Bt.

Székhely: 2840 Oroszlány, Iskola utca 3. 3/14.

E-mail: info@perfectlashesandbrows.hu

Az adatokat az Adatkezelő kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

 

3          Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre

A weboldalon az alábbi helyeken keletkező adatokat kezeljük:

  • Kezeljük weboldalunk látogatóinak IP címét, annak érdekében, hogy számukra élvezetesebbé tegyük oldalunk böngészését.

 

4          A honlapon végzett webanalitika és remarketing

Kezeljük a weboldalunkra látogatók IP címét, hogy számukra a weboldal böngészését kellemesebbé tegyük, hogy weboldalunkat folyamatosan fejlesszük, valamint, hogy látogatóinknak a számukra legmegfelelőbb hirdetéseket tudjuk eljuttatni. A Cookie-k (Sütik) kezeléséről bővebben a következő pontban olvashat.

A www.perfectlashesandbrows.hu weboldal látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez a Google Analytics programot használjuk.

A program a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyez el, amelyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. Az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. weboldalának látogatójaként engedélyezi a Google Analytics program használatát.

Természetesen lehetőség van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani. A Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

 

Google Analytics

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. Cégünk a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalunkat és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

 

5          Cookie-k és adatfigyelés

Az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. információt gyűjthet a webhely használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával tudjuk megtenni. A cookie olyan információ (rövid szöveges fájl), amelyet a böngészőprogramja a számítógép merevlemezén tárol. Amikor visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának a legutóbbi látogatásáról. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

Adatkezelőként azért is figyeljük az adatokat, hogy felmérjük a weboldal különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsuk az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatoljuk a személyes adatokhoz. Oldalainkon egy cookie segítségével biztosítjuk azt, hogy a webhely felismerje a böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy gyorsan tud oldalról oldalra haladni, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

Az EU 2009/136/CE rendelete és a vonatkozó jogszabályok szerint a https://www.perfectlashesandbrows.hu oldalon saját és harmadik féltől származó cookie-kat is használunk.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-kat elsősorban az Ön kényelme érdekében alkalmazzuk. A cookie-kon keresztül tudjuk megérteni a böngészési és vásárlási szokásait, de a cookie-k segítenek abban is, hogy olyan kötegelt (nem személyes) adatokat gyűjtsünk, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, témái, így tudjuk továbbfejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen. Lényeges, hogy az oldalunkon használt cookie-kban nem tárolunk semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A cookie-knak két nagy csoportja van:

  1. a nélkülözhetetlen, vagy a felhasználói élményt javító saját cookie-k
  2. a harmadik féltől származó és célzott, vagy reklám cookie-k.

SAJÁT COOKIE-k fajtái:

Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat, esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyekkel azonosítani lehetne, amelyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után ezek sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseit (mint például a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az általad végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk más oldalakon keresztül.

Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere is „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközein és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy kiértékelje a honlap-látogatási szokásait, jelentéseket állítson össze ezekről számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie-kat nem használunk!

Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Az alábbi cookie-kat használhatjuk harmadik fél által:

  • Google Analytics – analitika

Cookie-k törlése és letiltása

Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

Itt elolvashatja, hogy a legnépszerűbb böngészőkben hogyan végezheti el a letiltást:

Az Ön hozzájárulása

Amennyiben engedélyezi a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, ezzel elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben azonban letiltja azokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalunkon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.

 

6          Adattovábbítás harmadik országba

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet

 

7          Közösségi oldalak

Az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. a közösségi oldalak közül a Facebook-t használja.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és „lájkolta” az Perfect 2016 Szolgáltató Bt. Facebook oldalát.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinknek, akcióinknak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

 

8          Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merülne fel, esetleg bármi problémája lenne, a honlapon megadott módokon (email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet velünk.

Mi a beérkezett e-mailekben, üzenetekben megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a kérdés megválaszolását, a probléma megoldását követően töröljük.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén azonban kötelesek vagyunk tájékoztatásadásra, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Személyes adatai törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja kezdeményezni (amennyiben annak nyilvántartása nem jogszabályból eredő kötelezettségünk):

  • postai úton a 2840 Oroszlány, Iskola utca 3. 3/14. címen,
  • e-mail útján a info@perfectlashesandbrows.hu e-mail címen,

 

9          Adatbiztonság

Igyekeztünk úgy megtervezni és végrehajtani az adatkezelési műveleteket, hogy maximálisan biztosítsuk magánszférája védelmét.

Gondoskodunk az adatok biztonságáról (hozzáférések kezelése, vírusirtóval való védettség), megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldásokkal védjük. 

 

10      Adatfeldolgozók

A Weboldal szolgáltatásainak használata során személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Önkifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

EVOLUTIONET Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. 

Adószám: 14992511-2-02 

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023)

www.domain-tarhely.net

 

Webanalitikai kiszolgálóként:

a Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a külső adatfeldolgozók miként használják. Erre vonatkozó további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozataiban a fenti linkeken talál.

 

11      Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Ha kéri, tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adjuk meg a kért tájékoztatást.

Jogosult a helytelenül rögzített személyes adataidnak helyesbítését is kérni.

Jogosult továbbá személyes adatai törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Amennyiben úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:

Perfect 2016 Szolgáltató Bt.

Postacím: 2840 Oroszlány, Iskola utca 3. 3/14.

E-mail: info@perfectlashesandbrows.hu

 

Ha pedig így nem sikerül a problémát megnyugtatóan rendezni, úgy kérjük, érvényesítse jogait jogszabály alapján:

  • A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
  • A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

12      Záró rendelkezések

Az adatkezelő Perfect 2016 Szolgáltató Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon.

 

Oroszlány, 2019. október 7.